De Brandaris

De dagindeling, onze leerkrachten, verjaardag en trakteren en de weeksluiting

Onze school

Samenwerkingsschool De Brandaris is een school waarin openbaar en katholiek onderwijs samenwerken. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, geloof, cultuur of geaardheid. De school wil een veilige, vertrouwde en gezellige plaats voor uw kind zijn, waar gewerkt wordt aan doelen. Er is veel oog voor het groepsgebeuren en daar binnen  voor de individuele leerling. We streven naar een gemoedelijke sfeer tussen groot en klein.
Naast het cognitieve speelt de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in de school een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor “de wereld om ons heen”.

De Brandaris: een school waar veel kan, waar uitgegaan wordt van talenten en waar oog en oor is voor elkaar”

Kortom: “de Brandaris, met oog voor elkaar” 

Open inloop

De eerste bel gaat om 8.25 uur. Kinderen en ouders kunnen dan naar binnen. In alle groepen werken we met een open inloop. Een mooie gelegenheid voor uw kind om even te laten zien waar hij of zij mee bezig is. Voor u het moment om eventueel de leerkracht kort te spreken en of een afspraak te maken met de leerkracht. De tweede bel gaat om 8.30 uur. We verwachten dat alle kinderen dan binnen zijn en de ouders de groep weer verlaten.

Groepen

Op de Brandaris werken we dit jaar met 10 groepen: de Zeehonden, de Dolfijnen, de Pinguïns, groep 3, groep 4A, groep 4B, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. In de groepen 3, 5 , 6 en 7 laten wij, gezien de groepsgrootte en de zorgzwaarte, geen nieuwe kinderen meer toe. Dit omdat we anders niet genoeg aan de onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet kunnen komen.

Leerkrachten

Ons team bestaat uit enthousiaste en bekwame leerkrachten en onderwijsassistenten. De dagelijkse leiding is in handen van Gerda Jochems.

Dagindeling

We werken op de Brandaris met een vijf gelijke dagen rooster. De dag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. In de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze waarin ze met de leerkracht in de klas eten. We stimuleren gezond eten en snoep hoort daar niet bij. We vragen u dan ook geen snoep maar naar school te geven.

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. Daarnaast mag hij of zij, samen met twee medeleerlingen, de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.

De leerkrachten vieren ook hun verjaardag op school. Dit doen we op de juffen- en meesters dag. Alle kinderen mogen op deze dag verkleed komen.

Weeksluitingen

Elke groep verzorgt één keer per jaar een weeksluiting. Deze weeksluitingen zijn op vrijdagmiddag  van 13.30-13.45 uur. De kinderen laten dan hun talenten op het podium in de hal zien. Dit kan een toneelstukje zijn, een lied of een dansje, maar ook goochelacts of moppen komen voorbij. Uiteraard bent u als ouder/verzorger van harte welkom om de weeksluiting van uw kind bij te wonen.

Kanjertraining

Op de Brandaris werken we met Kanjertraining. Kanjertraining is een methode waarbij  vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staan. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij de sociale veiligheid belangrijk vinden en een prettig schoolklimaat voor alle kinderen willen stimuleren. Bij Kanjertraining hoort ook een Anti-Pest protocol dat uitgangspunt is op de Brandaris. Hier kunt u lezen wat dit protocol inhoudt.

Hoe spelen wij in op uw kind?

Leerlingvolgsysteem, Levelwerk, Sterk in de klas

Leerlingvolgsysteem

Op de Brandaris werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hiermee kunnen wij de ontwikkeling van uw kind volgen, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Observaties, toetsgegevens en analyses worden in ParnasSys ingevoerd en regelmatig met ouders besproken. Naast de basisondersteuning bieden wij ook extra ondersteuning op school. In het schoolondersteuningsprofiel  (SOP) hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de Brandaris kan bieden eventueel met hulp van het samenwerkingsverband.

Contacten ouders-school

Er zijn verschillende contactmomenten om met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten.

In de derde week van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Het doel is om elkaar (beter) te leren kennen en af te stemmen wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn. Ook wordt in een startgesprek het communicatietraject rondom uw kind besproken en vastgesteld.

Daarnaast organiseren we klassenavonden. Op deze avonden (in de vijfde week van het schooljaar) wordt veel belangrijke informatie aan ouders/verzorgers verstrekt en kunnen vragen gesteld worden. Op deze manier willen we de betrokkenheid bij de school vergroten.

In februari en juni zijn de rapportgesprekken. We bespreken dan de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het rapport.

Natuurlijk is het tussentijds altijd mogelijk om een leerkracht te spreken. Blijf niet lopen met vragen,  maar maak gewoon even een afspraak.

Rapporten

In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport en wordt er met u een rapportgesprek gepland. Het rapport van uw kind kunt u voorafgaand aan het gesprek al inzien. Wij trekken gemiddeld 10 minuten uit voor een gesprek. Natuurlijk kunt u (of de leerkracht) een uitgebreider gesprek aanvragen.

Leerlingenraad

Op de Brandaris werkt hebben we ook een leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 worden door de kinderen twee vertegenwoordigers per groep gekozen die in de leerlingenraad zitten. De raad vergadert 5 keer per jaar, samen met de directie van de school. In die vergaderingen wordt besproken wat er bij de kinderen leeft. Voorbeelden hiervan zijn: schoolreis/schoolkamp, aanschaf spelmateriaal voor de pauzes, bestrijding hondenpoep op de speelveldjes, uitkiezen nieuwe lesmethodes en nog veel meer. De kinderen zitten er namens hun klas en brengen ook altijd verslag uit aan hun klas.

Hoog- en meerbegaafde kinderen

De term hoogbegaafdheid is heel breed. Het behelst meer dan een hoog IQ. Het draait ook om creatief denken, een sterk potentieel en doorzettingsvermogen. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen zal in eerste instantie binnen de reguliere school aanpassingen gedaan moeten worden door middel van compacten en verrijken.

Binnen Ante werken we volgens de zorgpiramide onderwijs voor meer-en hoogbegaafde kinderen. Voor de Brandaris betekent dit dat we hiervan de eerste- en tweede leerlijn invulling geven. Wat houdt dit precies in ?

Trede 1 – 1e leerlijn – verrijkingsaanbod in de klas

 • De basisstof compacten tot 60%
 • Het verrijkingswerk tot 40%. Dit heeft een verplicht karakter met  instructie en feedback
 • Dit kan op 1 vakgebied.
 • Het is pluswerk behorend bij de methode aangevuld met Levelwerkmaterialen  of smartgames.

Trede 2 – 2e leerlijn – verrijkingsaanbod in de klas

 • De basisstof compacten  tot 40%.
 • Het verrijkingswerk tot 60% – verbredend materiaal – instructie – hogere orde denkvragen.
 • Het verrijkingswerk is op alle gebieden.
 • Er is een structurele instructie – evaluatie – beoordeling van het gemaakte werk. Dit is gericht op  het proces en niet alleen op het product (het gemaakte werk)
 •  Er is verder onderzoek gedaan door middel van een IQ onderzoek of het DHH. 

Op de Brandaris gebruiken wij onder andere het DHH (digitale handelingsprotocol hoogbegaafden), waarmee we een goed beeld kunnen krijgen van de voorsprong die een kind heeft.

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken we met de methode Levelwerk. Dit is een methode voor kinderen van groep 1 t/m 8 waarbinnen kinderen extra uitgedaagd en gestimuleerd worden. Het niveau van Levelwerk is hoog, zodat kinderen hun capaciteiten echt moeten aanspreken. Ook leren ze moeite te doen om dingen onder de knie te krijgen. 

Naast deze aanpassingen op schoolniveau zijn er vervolgens ook drie verschillende bovenschoolse plusvoorzieningen. Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen die op school reeds aanpassingen in hun werk hebben (compacten en verrijken), maar hier eigenlijk nog niet voldoende aan hebben.

Binnen Ante is dat voor groep 4/5 A-Kwadraat. Deze voorziening is voor (hoog)begaafde leerlingen

behorende bij alle Antescholen. Daarnaast is er voor groep 6/7 HB-Dronten. Deze plusgroep is toegankelijk voor alle (hoog) begaafde leerlingen binnen Dronten. Voor de groep 8 leerlingen faciliteert het Almere College een dagdeel de A-Kwadraatgroep.

Deelname

Wanneer de leerkracht en intern begeleider/HB-coördinator van uw school denken dat uw kind in aanmerking kan komen voor A-Kwadraat of HB-Dronten zullen zij hierover met u in gesprek gaan. In april start de aanmeldprocedure. Hiervoor zal een dossier opgebouwd worden. De aanmeldprocedure is bekend bij de school. De leerlingen worden besproken bij de toelatingscommissie. Uiteindelijk zal de HB-coördinator van de school op de hoogte gebracht worden van het besluit en u als ouder hierover informeren.

Sterk in de klas

Op de Brandaris werken wij met “Sterk in de klas”. Dit project is in samenwerking met de gemeente Dronten ingezet binnen verschillende basisscholen en zo ook op onze school.

Voor welke kinderen kunnen we “Sterk in de klas inzetten”?

 • voor kinderen met weinig zelfvertrouwen
 • voor kinderen die druk zijn in hun hoofd
 • als een kind te maken heeft met pestgedrag
 • hooggevoelige kinderen
 • hoogbegaafde kinderen
 • beelddenkers

De SIDK medewerker gaat na overleg met ouders en school aan de slag met een kind dat een extra steuntje kan gebruiken.

Schooltijden en roosters

Vakantierooster 2023-2024

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag 08.30 – 14.00 alle groepen
dinsdag 08.30 – 14.00 alle groepen
woensdag 08.30 – 14.00 alle groepen
donderdag 08.30 – 14.00 alle groepen
vrijdag 08.30 – 14.00 alle groepen

Alle groepen beginnen met een open inloop. Kinderen kunnen bij de eerste bel (8.25 uur) binnenkomen en met een activiteit beginnen. Bij de groepen 1/2 mogen ouders er even bij blijven om hun kind op gang te helpen of om even iets aan de leerkracht te melden. De open inloop van de kleuters duurt ongeveer tot 8.40 uur. We verwachten dat alle ouders dan afscheid genomen hebben (mag natuurlijk ook eerder).

Bij de tweede bel, om 8.30 uur, verwachten we dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de klas zijn en dat de ouders afscheid genomen hebben. Op deze wijze kunnen we de lestijd zo effectief mogelijk gebruiken.

Vakantierooster 2023-2024

Vakantie  Periode vanaf  Tot en met 
Herfstvakantie  23-10-2023 27-10-2023
Kerstvakantie  25-12-2023 05-01-2024
Voorjaarsvakantie  19-02-2024 23-02-2024
Goede vrijdag  29-03-2024  
2de Paasdag 01-04-2024
Meivakantie  29-04-2024 10-05-2024
Hemelvaart  09-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie  22-07-2024 30-08-2024