Ouders en school

 • Visie op ouderbetrokkenheid

  Sws de Brandaris ziet ouders als partner. Partner in de opvoeding, partner in gesprekken en partner in educatie. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn pedagogische en didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Educatief partnerschap betreft het aannemen van een passende grondhouding van alle betrokkenen in de school: open staan voor elkaar, wederzijds respect op basis van gelijkwaardigheid en de intentie om samen te werken. Deze grondhouding vormt de basis die nodig is, om een gezamenlijke visie te kunnen ontwikkelen en te investeren in de daarvoor noodzakelijke onderlinge dialoog en activiteiten. Voor de volledige visie t.a.v. ouderbetrokkenheid verwijzen wij u naar de schoolgids. In oktober 2017 hebben we het certificaat “Samen met ouders” behaald wat inhoudt dat de Brandaris haar ouderbetrokkenheid goed voor elkaar heeft. 

 • Ouderraad

  Aan onze school is een ouderraad verbonden die uit minimaal 5 leden bestaat.

  Het doel van de ouderraad (OR) is het contact tussen ouders en school goed te onderhouden en te helpen bij diverse activiteiten. U kunt hierbij denken aan het sinterklaas- en kerstfeest, carnaval, inloopavonden, thema-avonden, sportdagen, afscheid groep 8, schoolreisjes, de Fancy Fair en nog veel meer. De ouderraad vergadert 6 x per jaar. Bij deze vergaderingen sluiten twee leerkrachten aan. De ouderraad, een mooie manier om meer betrokken te zijn bij de school van uw kind. Als u belangstelling heeft, kunt u dat aangeven op school.

 • Medezeggenschapsraad

  Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) van zes leden verbonden: drie leden vanuit de ouders en drie leden vanuit het schoolteam.  De oudergeleding vormt de vertegenwoordiging van de ouders en zijn intermediair tussen school en bestuur. Voor sommige zaken kunnen zij het schoolbestuur en/of de schooldirectie advies geven, bij andere zaken wordt hun instemming gevraagd. Eén en ander is in het medezeggenschapsreglement geregeld. Deze ligt op school ter inzage.

  Drie leden worden gekozen door en uit de ouders, drie leden worden gekozen door en uit het team van leerkrachten.

  Een MR lid van onze school, zit in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van het openbaar onderwijs.

AVG | Wat doen wij?

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.

Ouderhulp

Regelmatig hebben wij hulp van ouders nodig om bepaalde activiteiten beter te doen slagen. Dit kan zijn:

 • hulp in de klas bij het lezen, rekenen, Levelwerk
 • hulp bij festiviteiten zoals het sinterklaas- of het kerstfeest
 • vervoer en begeleiding bij excursies of kamp
 • hulp bij de talenten-/handvaardigheidsmiddagen

Uw hulp wordt gevraagd via de maandbrief of de Parro app.

Verlof en leerplicht

Verlof en leerplicht / schorsing en verwijdering

Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, is dat natuurlijk heel vervelend. U kunt dit doorgegeven aan de leerkracht door ’s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch uw kind ziek te melden.  U kunt uw kind ook eenvoudig en snel ziekmelden via onze schoolapp Parro.

Extra (vakantie) verlof
Zijn er omstandigheden in uw directe omgeving , zoals een huwelijk, begrafenis of gezinsuitbreiding, dan kunt u voor uw kind extra verlof aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie. Dit geldt ook wanneer u extra vakantieverlof wilt aanvragen. Hiervoor geldt een aantal wettelijke regels.

Leerplicht vierjarige
Op het moment dat uw kind ingeschreven staat bij onze school (vanaf vier jaar), valt hij of zij onder de regels van de school. Dat betekent dat, hoewel uw kind nog niet formeel onder de leerplichtwet valt, hij of zij wel gewoon naar school moet. Uw kind kan dus niet zomaar een weekje vrij krijgen, omdat hij of zij nog maar vier jaar is.

Schoring en verwijdering

Onze school (het bestuur) mag een leerling in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft de leerling
(tijdelijk) geen toegang tot de school. Wij kunnen een leerling voor maximaal één week schorsen. Soms is er sprake
van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun veiligheid in het geding is. In
andere situaties kan er niet direct een passende oplossing voor handen zijn. Ook in deze situaties heeft de leerling
recht op onderwijs en mag hij niet langer dan een week worden geschorst. Als we een leerling meer dan een dag
schorsen, lichten we de Inspectie van het Onderwijs in.
In geval van verwijdering is ons bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur een leerling wil verwijderen, wordt eerst de betrokken groepsleraar gehoord en wordt geprobeerd een andere school te zoeken voor de leerling. Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden voordat het bestuur een
andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de
betrokken ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan wordt het overleg met de
ouders (en andere partners) voortzet om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan zoeken wij –om te komen tot een oplossing- contact met het SWV, de leerplichtambtenaar en zo nodig en/of een
onderwijsconsulent. Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling
terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen worden dus niet geschorst in afwachting van verwijdering

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Schoolapp Parro

Door de schoolapp Parro kuParro 1nnen ouders en de school gemakkelijk met elkaar communiceren. Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als de belangrijke schoolzaken. Alles wat u met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen uw eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. De app is kosteloos te downloaden en  vriendelijk in het gebruik.

Download hier de app Parro voor iOS 
Download hier de app Parro voor Android 

Ouderportaal

Op de Brandaris werken we met een ouderportaal. In het ouderportaal kunt u de resultaten van uw kinderen inzien (vanaf groep 3), maar ook persoonlijke gegevens aanpassen. Bij de toetsen kunt u zien wat uw kind bij verschillende methodetoetsen gescoord heeft. Bij absentie kunt u zien, wanneer uw kind afwezig was op school. Bij groep kunt u zien bij wie uw kind in de klas zit en het rooster bekijken. En als laatste kunt u bij over (naam van uw kind) de gegevens van uw kind inzien. Hier kunt u ook, mochten er gegevens niet goed in staan, gegevens aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het noodnummer of een adres bij een verhuizing. 

Facebook

De Brandaris heeft een eigen Facebookpagina. Deze is (ook voor niet-Facebookgebruikers) in te zien voor iedereen. Op de pagina vindt u alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga naar de Brandaris op Facebook

Ouderavonden

Elk schooljaar worden er ouderavonden georganiseerd, soms door het schoolteam, maar ook door de Ouderraad en/of de Medezeggenschapsraad.

Aan het begin van elk schooljaar is er voor elke groep een aparte ouderavond waarop de leerkracht informatie geeft over wat de kinderen in de loop van het schooljaar kunnen verwachten. Enkele weken na het begin van het schooljaar wordt ook de algemene ouderavond van de Ouderraad gehouden met de verplichte onderdelen (verkiezingen, jaarverslag enz.) en een actueel thema dat nauw aansluit bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Het kan voorkomen dat er tijdens een schooljaar nog meer ouderavonden georganiseerd worden. Deze worden altijd aangekondigd in de digitale nieuwsbrief.

Digitale nieuwsbrief

Een keer per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin is een ‘agenda’ te vinden met de activiteiten van de betreffende maand en mededelingen die voor u als ouder / verzorger belangrijk zijn.

Schoolgids

De Schoolgids is bedoeld om alle ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op de Brandaris. Met deze gids willen we duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat proberen waar te maken.